قزاقستان روغن پردازش گیاه LLP گواهی مبدأ کالا در فرم دریافت СТ-KZ شماره KZ 6 108 00074 مورخ 2016/02/26 برای تولید دسته ای برای انواع زیر تولید:

— سوخت دیزل تابستان DТ-L-К2 با سهم از محتوای محلی از 100٪؛

— interseasonal سوخت دیزل DT-Е-KZ با سهم از محتوای محلی از 99،5٪؛

— زمستان سوخت دیزل DТ-Z-КZ با سهم از محتوای محلی از 99،6٪؛

— قطب سوخت دیزل DТ-A-КZ با سهم از محتوای محلی از 99،9٪؛

— نفت سوخت کوره درجه М-100 با سهم از محتوای محلی از 100٪؛

— نفت سوخت کوره درجه М-40 با سهم از محتوای محلی از 100٪؛

— سوخت اجاق مسکن با سهم از محتوای محلی از 100٪؛

— بنزین درجه AI-80 با سهم از محتوای محلی از 97،9٪؛

— بنزین درجه AI-92 и AI-95 با سهم از محتوای محلی از 98،6٪؛

— بنزین درجه AI-98 با سهم از محتوای محلی از 98،7٪.

Подробнее
О сайте