قزاقستان روغن پردازش گیاه LLP روند ثبت نام مجدد در ارتباط با تغییر آدرس ثبت شده منتقل می شود. 5، Baitursynov خیابان، منطقه Almaty از، شهرستان Astana، 010000، جمهوری قزاقستان، VP-42: ما آدرس ثبت نام جدید و شماره تلفن از قزاقستان روغن پردازش گیاه LLP اطلاع. تلفن: 8 (7172) 95-30-30، 24-90-16.

Подробнее
О сайте