قزاقستان روغن پردازش گیاه LLP گواهینامه های انطباق دریافت شرح زیر است:

داوطلبانه گواهی انطباق با الزامات GOST 10585-2013 برای نفت سوخت درجه М-40 و درجه М-100 شماره KZ.3110317.01.01.03052 مورخ 2016/03/02.

داوطلبانه گواهی انطباق با الزامات GOST 305-82 برای تابستان سوخت دیزل درجه DТ-L-К2، کلاس DТ-A-КZ شماره KZ.3110317.01.01.03051 مورخ 2016/03/02.
داوطلبانه گواهی انطباق با الزامات GOST 305-82 برای زمستان سوخت دیزل درجه DТ-Z-КZ (З-0،2 منهای 35) شماره KZ.3110317.01.01.03050 مورخ 2016/2/29.
داوطلبانه گواهی انطباق با الزامات ST RK1183-2003 برای بنزین خودرو بدون سرب از نمرات AI-80، AI-92، AI-95، AI-98 شماره KZ. 01.01.02959 مورخ 2016/03/03.
داوطلبانه گواهی انطباق با الزامات PST RK07-2014 اجاق مسکن شماره سوخت KZ. 01.01.03053 مورخ 2016/03/02.

Подробнее
О сайте