قزاقستان روغن پردازش گیاه LLP دریافت گواهی شماره KZ.3110977.07.03.00311 مورخ 2015/11/20، صدور گواهینامه که ایمنی و سیستم مدیریت بهداشت در رابطه با تولید و عمده فروشی و خرده فروشی سوخت و روان کننده مطابق با الزامات ST RK OHSAS 18001-2008 (OHSAS 18001: 2007) «ایمنی و بهداشت سیستم مدیریت. الزامات».

Подробнее
О сайте