تماس

کارخانه فرآوری نفت قزاقستان
شرکت با مسئولیت محدود

آدرس پستی:

5، Baitursynov خ.، Almaty از منطقه، Astana از شهرستان، جمهوری قزاقستان، VP-42

تلفن: 8 (7172) 76-77-22

تلفن / فکس: 8 (7172) 95-30-30

پست الکترونیک: info@knpz.kz

جزئیات دانلود تماس با

دانلود کارت ویزیت