بنزین: گواهی انطباق، بیانیه ها، گواهینامه ها تست

سوخت دیزل: گواهی انطباق، بیانیه ها، گواهینامه ها تست

سوخت روغن: گواهی انطباق، بیانیه ها، گواهینامه ها تست

اجاق سوخت: گواهی انطباق، گواهی تست

سوخت روغن: گواهی انطباق، بیانیه ها، گواهینامه ها تست

اجاق سوخت: گواهی انطباق، گواهی تست

اعلامیه تطابق

گواهینامه ISO

ST-KZ KNPZ (KARATAU)

گواهی زیست محیطی