LLP «پالایشگاه» یک تولیدکنندگان قزاق، و همچنین عمده و خرده فروشی تامین کننده از تابستان است، خارج از فصل، زمستان و سوخت دیزل قطب شمال، بنزین، سوخت گرمایش و سوخت نفت داخلی. او طول می کشد نقش فعالی در عرضه سوخت و روان کننده مناقصه اعلام شده از سوی گروه از شرکت از JSC «صندوق رفاه ملی» سامروک-کازینا «، شرکت های استخراج معدن و استخراج از تاسیسات نفت و گاز، شرکت های دولتی.

prod-fa
enterprise-fa
clients-fa